Algemene Voorwaarden Exploitatie Patiënten Services
Patientline B.V.
(PDF-Versie)

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 1 januari 2014 bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 16087791.

Dit zijn de voorwaarden waaronder Patientline B.V., kantoorhoudende te Zaltbommel, Patiëntenservices aanbiedt.

 1. Definities;

1.1           De volgende begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.

Afnemer            De Afnemer is dezelfde natuurlijke     persoon als de Gebruiker of is de natuurlijke of  rechtspersoon welke de vergoeding voor de Diensten voldoet;

CCC              Customer Care Center. In het ziekenhuis   bereikbaar via het patiënten-telefoontoestel, via dect of mobiel daar waar geen patienten telefoon beschikbaar  is op nr: 020-7532559, of van buiten het ziekenhuis via 088 0186400 optie 1 of serviceteam@patientline.nl ;

Diensten         de Patiëntenservices die Patientline B.V. aan de Gebruiker aanbiedt, zoals o.a. telefoon en televisiediensten, internet;

Gebruiker      de natuurlijke persoon welke gebruik   maakt van één of meerdere van de Diensten van Patientline B.V.;

IVR                     Interactive Voice Response Systeem, online via de Patientline website of via de sms dienst.

Patientline BV Patientline B.V., kantoorhoudende te   Oude Bosscheweg 7 (5301 LA) Zaltbommel;

Overeenkomst de Overeenkomst tussen de Afnemer/Gebruiker en Patientline B.V. op grond waarvan één of meer Diensten worden geleverd;

Voorzieningen Het geheel van technische apparatuur ten behoeve van de patiëntentelefoon en —televisie zijnde CAI-apparatuur, video en audio-apparatuur en bedienapparatuur;

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden;

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die Patientline B.V. aanbiedt en maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2           Deze algemene voorwaarden worden geaccepteerd door de Gebruiker door de Diensten in gebruik te nemen.

2.3           De Afnemer welke nog geen Gebruiker is accepteert de algemene voorwaarden door de bankgegevens bekend te maken ten behoeve van de automatische machtiging of door de patiëntgegevens bekend te maken ten behoeve van de betaling per factuur.

2.4           Op het Patientline informatiekanaal zal er tevens verwezen worden naar de beschikbaarheid van de Algemene Voorwaarden.

2.5           Een exemplaar van onze algemene voorwaarden is te downloaden op onze website www.patientline.nl en kan tevens op verzoek kosteloos worden toegestuurd.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst;

3.1           De Overeenkomst komt tot stand zodra de Gebruiker of Afnemer Patientline B.V. de opdracht geeft tot het activeren van een of meerdere diensten. De activering geschiedt na opdrachtverstrekking en kan plaatsvinden via de sms aanmeld dienst, online via de Patientline website www.patientline.nl

of telefonisch door een medewerker van het CCC.

3.2           Patientline B.V. heeft het recht een Gebruiker of Afnemer niet als klant te accepteren, indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de klant de Overeenkomst niet naar behoren zal naleven.

 1. Duur, beëindiging en wijziging van de overeenkomst;

4.1           De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

4.2           De Gebruiker of Afnemer dient zich uitsluitend af te melden via de patiëntentelefoon, via SMS indien het een SMA aanmelding betreft,  of van buiten het ziekenhuis via 088-0186400. Indien een Gebruiker verhuist naar een andere bedlocatie of onderbreekt, verbreekt dit

Overeenkomst niet. De Gebruiker of Afnemer dient Patientline B.V. te allen tijde via de patiëntentelefoon of via SMS indien het een SMS aanmelding betreft, of 088-0186400 over de verhuizing/onderbreking en ontslag op de hoogte te stellen. Indien de afmelding vóór 10.00 uur plaats vindt, dan zal er geen extra dag huur in rekening gebracht worden. Gebeurd dit op of ná 10.00 uur, dan zal er een nieuwe huurdag ingaan.

4.3           Na afmelding zal Patientline B.V. de Diensten per direct, althans dezelfde dag nog de-activeren.

4.4           Indien de Gebruiker de verhuizing en/of de afmelding niet, niet juist of niet tijdig afmeldt zullen de kosten conform de Overeenkomst worden doorberekend.

4.5           Patientline B.V. kan een maximum stellen aan het bedrag waarmee de Afnemer gebruik kan maken van de diensten. Als in een kort tijdsbestek de gesprekskosten van de Gebruiker buitengewoon hoog zijn, dan wordt de Afnemer hiervan in kennis gesteld en kan er in overleg een bellimiet ingesteld worden.

4.6           Patientline B.V. heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen:

 1. indien de Gebruiker of Afnemer niet aan zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden voldoet en de beëindiging door niet-nakoming wordt gerechtvaardigd;
 2. indien haar recht om te exploiteren binnen het ziekenhuis eindigt.

4.7           Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst te gelden, blijven daarna van kracht.

4.8           De Gebruiker en/of Afnemer dienen Patientline B.V. steeds tijdig te informeren over veranderingen in zijn naam-, adres-, woonplaats- en bankrekeninggegevens.

4.9           Veranderingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien deze door Patientline B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Aansluiting;

5.1           Patientline B.V. verstrekt de Gebruiker en/of Afnemer via het CCC/IVR/website/sms dienst van Patientline aansluiting van de Diensten. Hiervoor brengt Patientline B.V. initiële kosten in rekening, welke beschikbaar zijn via het CCC en het Patientline informatiekanaal

 1. Gebruik van het telefoontoestel en/of televisietoestel of terminal, de diensten en het netwerk;

6.1           Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patientline B.V. mag de Gebruiker en/of Afnemer een telefoon en/of televisietoestel, terminal of de software niet (laten) verwijderen, (laten) bewerken of (laten) veranderen.

6.2           Patientline B.V. kan de Gebruiker uitsluiten van Diensten onder meer in geval van het ontbreken van gegevens van de Gebruiker, bovenmatig gebruik en/of misbruik van de Diensten.

6.3           De kwaliteit en beschikbaarheid van het Patientline Netwerk kan beïnvloed worden door factoren waarop Patientline B.V. geen invloed kan uitoefenen, zoals atmosferische storingen, lokale fysieke obstakels, de openbare infrastructuur of kabelnetwerk en/of gebreken in (telecommunicatie)netwerken waarmee het Patientline Netwerk is verbonden. Voor gebreken die daaruit voortvloeien is Patientline B.V. nimmer aansprakelijk.

 

 1. Tarieven;

7.1           Patientline B.V. brengt de Afnemer en/of Gebruiker tarieven in rekening in overeenstemming met haar tarievenoverzicht, welke beschikbaar zijn via het CCC en het Patientline informatiekanaal.

7.2           Patientline B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor prijswijzigingen toe te passen. Deze prijswijziging wordt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de prijswijziging aan de zorginstelling medegedeeld.

 

 1. Betaling;

8.1           De afgenomen diensten van Patientline B.V. middels aanmelding via de website of via de sms dienst worden geïncasseerd door het bedrijf CM Microinkasso. CM Microinkasso is een door Patientline BV gemachtigde incasso instantie.  Na afmelding van de Patientline dienst ontvangt de gebruiker en/of afnemer een e-mail of sms

met het totaal bedrag van de afgenomen diensten. Deze zullen geïncasseerd worden middels automatische incasso.

De aanmeldingen via CCC diensten van Patientline B.V. worden door de Gebruiker en/of Afnemer betaald op factuurbasis of via automatische incasso. De facturatie hieromtrent zal digitaal per e-mail geschieden. Indien Gebruiker een papieren factuur wenst te ontvangen in plaats van een gratis, per e-mail te verzenden, digitale factuur zullen hiervoor kosten van €1,- direct bij factuur in rekening worden gebracht. Verder zullen er kosten ad. €1,- in rekening worden gebracht voor het op aanvraag toezenden van een papieren kostenoverzicht van de door Gebruiker afgenomen diensten.

8.2           Na beëindiging van de afname zal het nog openstaande bedrag voor het gebruik via automatische incasso worden geïncasseerd. Indien de Afnemer heeft gekozen voor betaling per factuur zal Afnemer na beëindiging van afname een factuur namens Patientline B.V. ontvangen.

8.3           Indien een automatische incasso van de (eind)factuur niet slaagt of de Afnemer het automatisch geïncasseerde bedrag laat terugboeken zal de Afnemer gefactureerd worden voor het openstaande bedrag. Deze factuur kent een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien de Afnemer ervoor heeft gekozen om na afloop van huurperiode de betaling per factuur te laten geschieden, zal betaling middels een overboeking binnen 14 dagen moeten volgen o.v.v. het debiteurennummer.

8.4           De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Patientline B.V gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. In het geval van het (niet) tijdig betalen, zal Afnemer een kosteloze herinnering ontvangen waarbij nogmaals wordt verzocht om het openstaande bedrag per binnen 14 dagen te voldoen. Indien naar aanleiding hiervan ook geen betaling wordt verricht, zal Patientline B.V. administratiekosten in rekening brengen ad. €5,-. Wanneer Afnemer deze factuur plus administratiekosten onbetaald laat zal de vordering verhoogd worden met buitengerechtelijke incassokosten welke worden bepaald naar de meeste recente richtlijnen, wet- en regelgeving hieromtrent. Tevens behoudt Patientline B.V. alle rechten voor om de vordering (hoofdsom) ter incasso aan derden uit te besteden.

8.5           Wanneer de Afnemer bezwaren heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan het serviceteam van Patientline B.V. mede te delen. Een beroep op verrekening of opschorting van de betalingsverplichting door de Afnemer, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is uitgesloten.

8.6           Daarnaast heeft Patientline B.V. het recht om zonder nadere aankondiging de Aansluiting (tijdelijk) te blokkeren, als:

 1. een automatische incasso niet slaagt en de afnemer niet tijdig betaalt;
 2. de afnemer zijn machtiging tot automatische incasso intrekt;
 3. het automatisch geïncasseerde bedrag terugboekt;
 4. als Patientline B.V. op redelijke gronden vermoedt dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Diensten;

Bij heraansluiting heeft Patientline B.V, het recht de aansluitkosten opnieuw in rekening te brengen.

8.7           De genoemde bedragen in dit artikel kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezinsconsumptie van het CBS.

 1. Persoonsgegevens;

9.1           Patientline B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker en/of Afnemer in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.

9.2           Patientline B.V. of de door haar ingeschakelde derden kan de persoonsgegevens van de Gebruiker/Afnemer voor de volgende doeleinden verwerken:

 1. verlening, uitvoering en de ontwikkeling van Diensten;
 2. onderzoek, al dan niet uitgevoerd door derden, met betrekking tot de kredietwaardigheid van de Afnemer;
 3. verstrekking aan derden op grond van een wettelijke verplichting daartoe;
 4. ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

9.3           Patientline B.V. is gerechtigd om verkregen data uit de verleende diensten aan te wenden voor eigen gebruik waaronder te verstaan marktonderzoek en/of nieuw te ontwikkelen diensten op gebied van entertainment of communicatie.

9.4           De Gebruiker of Afnemer kan zich schriftelijk wenden tot het serviceteam van Patientline B.V. met het verzoek hem een overzicht te verstrekken van de verwerkingen van de hem betreffende persoonsgegevens. Patientline

 1. verstrekt dit overzicht uiterlijk binnen 28 dagen en kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

9.5           Op schriftelijk verzoek van de Gebruiker, gericht aan het serviceteam van Patientline, zal Patientline B.V. een gespecificeerde rekening toezenden. Patientline B.V. verstrekt dit overzicht binnen uiterlijk 28 dagen na verzoek en kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

 1. Aansprakelijkheid van Patientline B.V.;

10.1          Patientline B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met niet ongebruikelijke storingen in het netwerk van Patientline B.V., en/of de situatie zoals beschreven in artikel 6.2 en 6.3.

10.2          Als de Gebruiker of Afnemer schade lijdt welke is toe te rekenen aan Patientline B.V., is de eventuele vergoedingsplicht van Patientline B.V. beperkt tot de (directe) zaaks- en personenschade, één en ander tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis.

10.3          Voor vermogensschade is Patientline B.V. uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld van niet-leidinggevend personeel van Patientline BV., één en ander tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis, waarbij de aansprakelijkheid van Patientline BV voor vermogensschade jegens al haar Gebruikers en Afnemers als gevolg van één en dezelfde gebeurtenis nooit meer zal bedragen dan € 25.000,- . In laatstgenoemd geval zal Patientline B.V. de vorderingen van haar Gebruikers en/of Afnemers naar evenredigheid voldoen.

10.4          Wanneer een vordering niet binnen 1 jaar na het ontstaan daarvan bij Patientline B.V. is ingediend, vervallen alle rechten ter zake. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Patientline B.V.

10.5          Patientline B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor adviezen of mededelingen van derden over de Patientline Diensten.

 1. Aansprakelijkheid Gebruiker en/of Afnemer;

11.1          De Gebruiker is aansprakelijk voor schade van Patientline B.V. die door een aan de Gebruiker toerekenbare tekortkoming is ontstaan.

11.2          De Gebruiker en/of Afnemer vrijwaart Patientline B.V. tegen aanspraken van derden voor vergoeding van schade die deze derden op Patientline B.V. verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Gebruiker van zijn Aansluiting is gemaakt.

 1. Geschillen;

12.1          Als een Gebruiker of Afnemer een klacht of geschil heeft met Patientline B.V., dient zij zich altijd in eerste instantie schriftelijk te richten tot het serviceteam van Patientline B.V. Patientline B.V. zal hierop uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Patientline B.V. de Gebruiker en/of Afnemer binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer Patientline B.V. inhoudelijk reageert.

12.2          Het digitale klachtenformulier kan via de website www.patientline.nl ingevuld en ingediend worden.

Dit kan ook per post naar Patientline B.V., Oude Bosscheweg 7, 5301 LA Zaltbommel, of via mail naar: serviceteam@patientline.nl

12.2          Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

12.3          De Gebruiker en/of Afnemer kan na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Patientline B.V., het geschil uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Breda, sector Kanton locatie Breda.